The Frank Hailey – Eric Zukoski Trio – Georgia On My Mind

The Frank Hailey – Eric Zukoski Trio presenting new release, ‘Georgia On My Mind’