Tag: J.U.S The Beginning

J.U.S Lyric – J.U.S The Beginning

J.U.S The Beginning is the debut EP from Houston's underground rapper "J.U.S Lyric" aka sounds for the revolution J.U.S the Beginning shows you not only...